Kockázatbecslés

Kémiai és biológiai kockázatok becslése

Vállaljuk a veszélyes anyagok munkahelyi használatából, illetve a biológiai tényezők jelenlétéből származó kockázatok becslését az alábbi jogszabályok mindenkor hatályos előírásai szerint:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH);
  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról;
  Az Európai Parlament és a Tanács 200/54/EK irányelve a munkájuk során biológiai tényezők kockázatának kitett munkavállalók védelméről;
  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
  25/2000.(IX.30.)EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
  26/2000.(IX.30.)EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
  61/1999.(XII.1.)EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett dolgozók egészségének védelméről

A kockázatbecslés során

 • áttekintjük a veszélyes anyagokat, valamint azok veszélyes tulajdonságait, ennek alapján a veszélyt;
  áttekintjük a biológiai tényezőket, valamint azok veszélyességi besorolását, ennek alapján azono-sítjuk a veszélyt;
  azonosítjuk és meghatározzuk a munkakörnyezeti kockázati tényezőket (zaj, megvilágítás, klíma-paraméterek), szükség esetén akkreditált alvállalkozó bevonásával;
  a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai, valamint a hatályos jogszabályok figyelembe vételével elemezzük az expozíció-hatás összefüggés;
  elvégezzük a veszélyes anyagok expozícióbecslését — lehetőség szerint helyszíni mintavétellel és laboratóriumi elemzéssel;
  elvégezzük a biológiai tényezőkre vonatkozóan az expozíció jellegének, időtartamának és — amennyiben lehetséges — mértékének becslését;
  értékeljük az expozícióbecslés és a munkakörülmények (munkakörnyezeti paraméterek) alapján a veszélyes anyagok használatából, a biológiai tényezők jelenlétéből és a munkakörnyezeti ténye-zőkből származó kockázatokat;
  értékeljük a munkáltatónak a kockázat csökkentése érdekében tett intézkedéseit;
  javaslatokat teszünk a kockázat további csökkentésére.