Adatkezelés

by Super User
Találatok: 82

Adatkezelési tájékoztató

jogi személy partnerek képviselőnek adatkezeléshez

I.     Adatkezelő megnevezése

 

Cégnév:                                   MKK-LABOR Munkakörnyezeti Vizsgáló és Tanácsadó Kft.

Székhely:                                1028 Budapest, Noémi utca 12.

Cégjegyzékszám:                 01-09-881530

Adószám:                                13952433-2-41

Képviseli:                                dr. Solt János és/vagy Csató Edit

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A jogi személy partnerek képviselőnek adatkezeléshez az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

III.   A kezelt adatokra vonatkozó információk

Az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli a nem természetes személy partnerei, így különösen vevői, beszállítói, alvállalkozói és vele egyébként szerződéses kapcsolatban álló más vállalkozások szerződésben megjelölt kapcsolattartóinak (a továbbiakban: Érintett Személy) személyes adatait, így különösen nevét, e-mail címét, telefonszámát.

Az adatkezelés célja, a folyamatos szerződéses kapcsolat biztosítása.

Az adatkezelés időtartama, a szerződés megszűnését követő 5 év, vagy az érintett — Adatkezelő szerződött partnerével fennálló — jogviszonyának megszűnéséig.

IV.       Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Érintett Személy által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt - Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben

az Érintett Személyt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Érintett Személy személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Érintett Személy személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Érintett Személy által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

V.       Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 1. Az Érintett Személy hozzáférési jogai

Az Érintett Személy, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

 1. milyen személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél miatt,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig

Az Érintett Személy azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 1. az Érintett Személyre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 2. nem terjed ki az anonim adatokra;
 3. nem terjed ki a nem Érintett Személyre vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az Érintett Személyhez kapcsolható álnevesített

Az Adatkezelő az Érintett Személy kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az Érintett Személy további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Érintett Személy fog viselni.

 1. Az Érintett Személy helyesbítéshez való joga

Az Érintett Személy jogosult a személyes adatai helyesbítésére.

E joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. az Érintett Személyre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki más Érintett Személyre vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az Érintett Személyhez kapcsolható álnevesített

Az Adatkezelő az Érintett Személy kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Érintett Személy személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén az Érintett Személy jogosul a személyes adatai törlésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Érintett Személy személyes adatait, ha

 1. az Adatkezelő kezeli az Érintett Személy személyes adatait, és
 2. az Érintett Személy a személyes adatai törlését kéri, és
 3. az Érintett Személy visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és nincs más jogalap az Érintett Személy adatainak további kezelésére.
 4. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Érintett Személy személyes adatait, ha

 1. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett Személy tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Érintett Személy tiltakozásával szemben

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Érintett Személy személyes adatait, ha

 1. az Érintett Személy a személyes adatai törlését kéri, és az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes
 2. , vagy a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében
 3. , vagy az Érintett Személy adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik

Az Adatkezelő az Érintett Személy személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása   lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az Érintett Személy joga az adatkezelés korlátozásához

Az Érintett Személy kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Érintett Személy joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • az Érintett Személyre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki a más Érintett Személyre vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen az Érintett Személyhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Érintett Személy személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Érintett Személy a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az Érintett Személy vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza az Érintett Személy személyes adatainak kezelését, ha az Érintett Személy olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az Érintett Személy ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Érintett Személy személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az Érintett Személy a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az Érintett Személy vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza az Érintett Személy személyes adatainak kezelését, ha az Érintett Személy olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az Érintett Személy ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Érintett Személy személyes adatainak kezelését, ha

 • az Érintett Személy a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
 • az Érintett Személy az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Adatkezelő korlátozza az Érintett Személy személyes adatainak kezelését, ha

 1. az Érintett Személy tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
 2. az Érintett Személy annak visszaigazolására vár, hogy az Érintett Személy személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Érintett Személy tiltakozásával

Az Adatkezelő az Érintett Személy személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Adatkezelő korlátozza az Érintett Személy személyes adatainak kezelését, akkor

 • tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 • az Érintett Személy hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 • kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
 1. Adathordozhatósághoz való joga

Az Érintett Személy jogosult arra, hogy az Érintett Személyre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett Személy adathordozhatósághoz való joga

 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • az Érintett Személyre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki a más Érintett Személyre vonatkozó személyes adatokra; és
 • nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.
  1. Az Érintett Személy, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Érintett Személyt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha az Érintett Személy úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az Érintett Személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

 1. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót.

Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Legyen a munkatársunk

by Super User
Találatok: 403

Munkakörnyezeti vizsgálatokban,

elsősorban munkahelyi levegőszennyezők mintavételében

jártas munkatársat keresünk szerződéses foglalkoztatásra.

További információért keressen minket a honlapon fellelhető bármely elérhetőségen.

Panaszok intézése

by Super User
Találatok: 429

MKK-4.07 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS

PANASZOK INTÉZÉSE


 1. CÉL

Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer minél tökéletesebb működtetése, a hibák feltárása és annak biztosítása, hogy fenntartsuk a vevők bizalmát az MKK-LABOR Kft. vizsgálatainak megbízhatósága és jó minősége iránt.

 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az eljárás az MKK-LABOR Kft. tevékenységével, működésével kapcsolatos minden kifogás kezelésére vonatkozik.

 1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Jelen minőségirányítási eljárásban a fogalmakat a MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint használjuk.

 1. FELELŐSSÉGEK, HATÁSKÖRÖK

Az MKK-LABOR Kft. laboratóriumvezetője felelős a vevők részéről érkező panaszok intézéséért.

 1. ELJÁRÁS
  1. 5.1Ha a vizsgálattal, vagy annak megállapításaival kapcsolatban a vevő részéről kifogás merül fel, a vizsgálatról kiállított Vizsgálati Jelentés kézhezvételét követően panasszal élhet az MKK-LABOR Kft. laboratóriumvezetőjénél. A panasz tényéről, illetve tartalmáról feljegyzést készítünk, melyet a vizsgálat egyéb dokumentumaihoz csatolva őrizünk.
  2. 5.2Az MKK-LABOR Kft. laboratóriumvezetője egyezteti az MKK-LABOR Kft. álláspontját a vevőével. Ha ennek alapján szükséges, az MKK-LABOR Kft. laboratóriumvezetője elrendeli a kiegészítő, helyesbítő vagy ellenőrző mérések 30 napon belüli elvégzését, amelyről az eredeti Vizsgálati Jelentést kiegészítő módosítást ad ki.
  3. 5.3Ha a vevő részéről az MKK-LABOR Kft. minőségirányítási rendszerét illető kifogás merül fel, és ez kétoldalú egyeztetéssel nem rendezhető, a vevő panaszát a NAH Akkreditálási Irodához nyújthatja be.
 2. DOKUMENTÁLÁS

A panaszról készült feljegyzés a következő adatokat tartalmazza: a panasztevő nevét, postacímét, a panasz tárgyát és az elintézés tervezett határidejét. A feljegyzés legalább két, kölcsönösen aláírt példányban készül, egy az MKK-LABOR Kft., egy a panasztevő számára.

A panasz kivizsgálásáról készült feljegyzés tartalmazza a kivizsgálás megállapításait, a vevővel történt egyeztetés eredményét és/vagy a helyesbítő, kiegészítő vagy ellenőrző vizsgálat(ok)at határidővel és felelőssel megjelölve, valamint a kivizsgálás dátumát és az MKK-LABOR Kft. laboratóriumvezetőjének aláírását.

A helyesbítő, kiegészítő vagy ellenőrző vizsgálatról Kiegészítő Vizsgálati Jelentés készül, melyet két példányban a vevő rendelkezésére bocsátunk.

A panaszról, illetve annak kivizsgálásáról készült feljegyzések, a panasz kivizsgálása nyomán elrendelt kiegészítő, helyesbítő vagy ellenőrző vizsgálat munkalapját és a kibocsátott Kiegészítő Vizsgálati Jelentés másolatát a „PANASZOK” feliratú iratrendezőben őrizzük, a panasz keltétől számított 5 évig.

 1. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Minőségirányítási Kézikönyv 4.8 fejezete

MKK-4.13 sz. Minőségirányítási Eljárás: Iratkezelés